Premies van de netbeheerders

Kwaliteitscriteria worden gelinkt met de premies

Sinds januari 2012 zijn nieuwe toekenningsvoorwaarden geldig voor de premies van de netbeheerders voor warmtepompen en zonneboilers.

Misschien hebt u als installatiebedrijf vragen in verband met de voorwaarden inzake “opbrengstberekening” en de “rapportering van de technische controle door het installatiebedrijf”. Zo ja, dan vindt u waarschijnlijk hieronder interessante informatie:

Opbrengstberekening warmtepomp

Om een opbrengstberekening te maken dient het SPF bepaald worden. SPF drukt de prestatie van heel de warmtepompinstallatie uit, met inbegrip van elektrische en thermische verliezen. Het is dus een waarde over een periode, een eigenschap van de installatie. Het jaarlijks (seizoens)rendement (SPF) en het jaarlijks energieverbruik dienen berekend te worden op basis van:
 • Het (berekende) isolatiepeil van de woning, gewenste type warmteafgevers, het gewenste type vloeren, gewenste temperatuursregeling, gezinsgrootte, het verbruik Sanitairwarmwater van de klant, … zoals dit door de klant werd aangegeven (bij voorbeeld in het offerte-aanvraagformulier dat bij Quest beschikbaar is):
  • SPF voor de ruimteverwarming;
  • SPF voor de warmtapwaterbereiding;
  • SPF voor alle toepassingen gemiddeld.
 • De COP (Coefficient Of Performance van de warmtepomp) bij standaard testcondities. De COP drukt de prestatie van de warmtepomp uit t.o.v. een referentie bron- en afgiftetemperatuur. Het is dus een ogenblikkelijke waarde, een eigenschap van het toestel opgemeten in een testlabo.
De opbrengstberekening dient te beschrijven wat standaard onder normaal en goed gebruik van de installatie verstaan wordt. De gebruikte uitgangscriteria (isolatiepeil, klimatologische data, …) en hulpmiddelen zoals simulatieprogramma’s, rekentabellen en dimensioneringstabellen die gebruikt werden voor het schatten van het jaarlijks (seizoens)rendement (SPF), de jaarlijkse energiebesparing e.d. dienen expliciet te worden vermeld. Voorbeeld van methode voor het schatten van de opbrengst van een warmtepomp:

Opbrengstberekening zonneboiler

De gemiddeld verwachte jaarlijkse energieopbrengst of geproduceerde zonthermische energie moet in kWh/jaar berekend worden op basis van de volgende parameters, die duidelijk in de opbrengtsberekening aangegeven dienen te worden:
 • het door de klant opgegeven geschat warmwaterverbruik;
 • het huidige systeem voor de productie van sanitairwarmwater;
 • de hellingshoek, oriëntatie;
 • mogelijke beschaduwing van de collectoren zoals dit door de klant werd aangegeven;
 • de verwachte instraling.
De gebruikte hulpmiddelen zoals simulatieprogramma’s (zoals T*SOL), rekentabellen en dimensioneringstabellen die gebruikt werden voor het schatten van de jaarlijks geproduceerde zonthermische energie e.d. dienen expliciet te worden vermeld. De te verwachten zonne-energie opbrengst en het eventuele productieverschil ten opzichte van hetzelfde systeem dat onder optimale omstandigheden (oriëntatie, helling, beschaduwing) werkt dient aangegeven worden. Het installatiebedrijf kan zich baseren op de instralingschijf van Ukkel (kan bij Quest aangevraagd worden). Om het zonnecollectoroppervlak te berekenen die dient te worden toegevoegd om eenzelfde zonnefractie te bereiken als onder optimale omstandigheden kan de correctiefactor van het te installeren collectoroppervlak uit een bij Quest aan te vragen tabel gehaald worden. Geen bepaalde methode wordt opgelegd voor het schatten van de opbrengst van de zonneboiler. Het installatiebedrijf kan bij voorbeeld een genormaliseerd opbrengstresultaat volgens testcondities conform NBN EN 12976-2 geven. Voorbeeld van methode voor het schatten van de opbrengst van een zonneboiler:

Technische rapportering

Het uitvoeren van een technische controle bij de indienstneming van de installatie (warmtepomp of zonneboiler) laat de installateur  toe de conformiteit van elke installatie te verifiëren. De schriftelijke rapportering van deze technische controle is een belangrijk document voor de eindgebruiker. Voorbeeld van schriftelijke rapportering :